[web码农待岗潮来了——你不能错过了]-毕业快8年了web开发的大专生还能找到工作吗

   阅读
[web码农下岗潮来了——你不能错过了]----------------------------毕业快8年了web开发的大专生还能找到工作吗
这是个值得深思的问题!

2006年毕业,一直做web。
上海年薪15w。
老了,想找个好的工作环境,安稳下来!可发现大公司对学历卡死,小公司给不了钱。

未来,困惑!web终极了吗?程序员要下岗了?

现在学手机开发,但不知前景?


------解决思路----------------------
觉得你还是坚持WEB开发吧,手机开发的变化太快了,也许有一天安卓会像塞班一样没落
------解决思路----------------------
转做管理。。。。
------解决思路----------------------15k已经不错了!坚持啊!!!不能被挫折打败!


要坚持
------解决思路----------------------
自己开公司呀。这么多的经验。。
阅读