discuz3.X修改今日发帖数量、昨日发帖数量、版块名称后今日发帖量

毒药      2074阅读

打开template\default\forum\discuz.htm
一、修改导航发帖组数量
1、今日发帖数量
找到如下代码

<em>$todayposts</em>

替换成
<em><!--{eval echo (($todayposts*3)+1)}--></em>

2、昨日发帖数量
找到如下代码
<em>$postdata[0]</em>

替换成
<em><!--{eval echo ((($postdata[0])*3)+1)}--></em>

二、版块名称后今日发帖量
找到如下代码
($forum[todayposts])

替换成
(<!--{echo dnumber(((($forum[todayposts])*6)+1))}-->)

   2074阅读
目前尚无回复
登录 后发表评论